PL | RU
Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Monika Majewska - mgr filologii rosyjskiej, mgr filologii angielskiej, autorka rozprawy doktorskiej pt. Dostojewski w utworach politycznych Conrada. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłaszała referaty poświęcone rosyjskim i polskim kontekstom twórczości Conrada na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainie i na Słowacji. Jej artykuły naukowe opublikowane zostały m.in. w tomach 8, 13, 19 i 22 serii „Conrad: Eastern and Western Perspectives” pod red. naukową Wiesława Krajki; seria ukazuje się nakładem Wydawnictwa UMCS Lublin w dystrybucji Columbia University Press, New York. Jest również autorką przekładów naukowych opublikowanych w tomach 1 i 2 serii ,,Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat” pod tą samą redakcją naukową. Współorganizatorka trzech międzynarodowych konferencji conradowskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Anna Marta Szczepan-Wojnarska, Dr hab., prof. UKSW – literaturoznawca. Książki opublikowane: Z ogniem będziesz się żenił. Doświadczenie transcendencji w życiu i twórczości Jerzego Lieberta, Universitas, Kraków 2003, Wybaczyć Bogu. Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej, Univeristas, Kraków 2008. Książki redagowane: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, Wydawnictwo UKS W, Warszawa 2010 (z P. Mitznerem), Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania, Wydawnictwo UKS W, Warszawa 2014 oraz Afektywne historie i polityki pamięci (z E. Wichrowską, R. Sendyką i R. Nyczem), Wyd. IBL, Warszawa 2015. Zainteresowania badawcze: transkulturowy wymiar literatury, relacje międzywyznaniowe, teoria przekładu, proza Josepha Conrada, poezja XX i XXI wieku.

Monika Malessa-Drohomirecka ukończyła Studia Doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Przez wiele lat związana współpracą z redakcjami ,,Nowych Książek” i ,,Toposu”. Ponadto publikowała teksty w ,,Midraszu”, ,,Tygodniku Powszechnym”, ,,Ruchu Literackim”, ,,Zeszytach Filozoficznych”. Monika Malessa-Drohomirecka jest autorką wykładów literackich poświęconych twórczości Josepha Conrada oraz innych pisarzy I połowy XX wieku. Przez pięć lat sprawowała funkcję kustosza w Ośrodku Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Autorka zbioru interpretacji wybranych utworów polskiej literatury XX wieku pt. W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Obecnie czeka na druk książki Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada.

Wiktor Simakov, Dr nauk humanistycznych, krytyk literacki i dziennikarz. Pracownik Akademii Doskonalenia i Przekwalifikowania Pracowników Oświaty Federacji Rosyjskiej, nauczyciel języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w moskiewskiej szkole. Do niedawna – wykładowca Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie i Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Moskwie. Publikuje na portalach internetowych Afisz Daily i Forma oraz w czasopismach takich jak Gastronom, czy Discovery. Autor wykładów z serii „Wieczorne obrazy i interpretacje filmowe”.

Grzegorz Szymczak (ur. 1974), rosjoznawca, tłumacz. Autor rozprawy doktorskiej „Proza Wiktora Pielewina w kontekście rosyjskiego postmodernizmu”. W latach 2005-2016 adiunkt w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesną kulturą rosyjską, a także teorią i praktyką przekładu literackiego oraz audiowizualnego.